ČLÁNOK

Priestupky a priestupkové konanie

Priestupky a priestupkové konanie- 2.časť

Ako bolo na úvod článku spomenuté, nebudeme sa podrobne venovať celej rozsiahlej martérii priestupkov , ale rozoberieme si najčastejšie priestupky, ktoré spadajú do vecnej príslušnosti Okresných úradov, konkrétne pod odbor Všeobecnej vnútornej správy, ktorá je, ako máme z praxe potvrdené, veľmi málo v povedomí občanov.

Všeobecná vnútorná správa, je zaradená pod Okresné úrady, ktoré sú v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z.-( o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) miestnymi orgánmi štátnej správy. Ide o preddavkovú organizáciu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného úradu. Odbor všeobecnej vnútornej správy ( VVS ), má vo svojej kompetencii viac úsekov, pričom na úseku priestupkov plní nasledovné úlohy - vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti, prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch, objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb, vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí, vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov, zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci, prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku, zabezpečuje priebeh konania o priestupku a pre tento účel predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci a to - výsluchom účastníkov konania a svedkov, vykonaním ohliadky na mieste priestupku,vykonaním listinných dôkazov, vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede namieste a pod.), v kompetencii odboru je aj vydávanie rozhodnutí napr. o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku, o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb., o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku, o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku, o predvedení podľa správneho poriadku, o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb., rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb., správny orgán zároveň rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku, koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku, koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru, spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky, poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému, a ďalšie iné kompetencie, ktoré odboru priznáva zákon.

Pevne veríme, že sme Vás uvedeným rozborom Všeobecnej vnútornej správy neunavili a nabudúce sa budeme venovať jej jednotlivým kompetenciám, napríklad či má právo Okresný úrad predviesť svedka alebo obvineného na výsluch, v súvislosti so zásahom do osobnej slobody.