ČLÁNOK

Susedské vzťahy

Susedksé vzťahy

V súčasnosti sa do povedomia ľudí opäť dostáva úprava takzvaných susedských vzťahov.

Susedské vzťahy sú v zmysle Občianskeho zákonníka vzťahy medzi vlastníkmi susediacich nehnuteľností-domov, bytov a pozemkov. Pod týmto pojmom možno rozumieť vlastníkov nehnuteľností s bezprostrednou spoločnou hranicou, ale aj vzdialenejších vlastníkov nehnuteľností s ohľadom na určitú miestnu súvislosť, v rámci korých výkon práv jedného vlastníka môže zasahovať do práv iných vlastníkov.

Podľa ustanovenia § 123 Občianskeho zákonníka má každý vlastník právo predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a nakladať s ním. Ale výkon práva nesmie prekročiť medze stanovené zákonom. Je úplne prirodzené, že do určitej primeranej miery je potrebné akceptovať rušenie zo strany susedov, lenže ak sa niekto správa bezohľadne a primeranú mieru prekročí, je možné domáhať sa ochrany voči nemu, a to najmä súdnou cestou.

Súd následne z objektívneho hľadiska posúdi, či narušiteľ susedských vzťahov prekročil mieru primeranú pomerom alebo vážne ohrozil výkon práv iných vlastníkov, a vydá príslušné rozhodnutie.

Ochrany pred ohrozovaním a obťažovaním sa môže domáhať nielen vlastník nehnuteľnosti, ale aj každá osoba dotknutá konaním vlastníka susediacej nehnuteľnosti,pričom nemusí ísť o bezprostredného suseda.

Keďže problémy v susedských vzťahoch sú pomerne časté, Občiansky zákonník upravuje niektoré najčastejšie formy rušivých zásahov.

Ohrozenie susedovej stavby alebo pozemku

Vlastník nesmie ohroziť susedov pozemok alebo stavbu úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, aby urobil dostatočné opatrenie na upevnenie pozemku alebo stavby na ňom stojacej. Ide tu o zákaz takej činnosti na stavbe alebo pozemku, ktorá pozemok alebo stavbu zbavuje opory, a teda môže spôsobiť napríklad zosunutie pôdy alebo pohyb stavby. Táto skutočnosť musí byť vždy objektívne posúdená, na čo sa spravidla vyžaduje aj znalecký posudok.

Ak vlastník susediacej stavby alebo susediaceho pozemku nesplní povinnosť urobiť dostatočné opatrenie na upevnenie pozemku alebo stavby na ňom stojacej, môže vlastník ohrozeného pozemku alebo ohrozenej stavby sám urobiť také opatrenie v záujme odvrátenia hroziacej škody a následne môže požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov a náhradu škody, ktorú pri tom utrpel.

Imisie

Vlastník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi. V týchto prípadochje potrebné vždy objektívne posúdiť intenzitu rušivého zásahu.

Vnikanie zvierat na susediaci pozemok

Vlastník nesmie nechať ním chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok. Musí urobiť primerané opatrenia, aby nemohli vnikať na pozemky jeho bezprostrených, ale aj vzdialenejších susedov.

Odstraňovanie koreňov a vetiev

Vlastník nesmie nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. Odstraňovanie koreňov a vetiev nie je teda všeobecne zakázané, ale nesmie sa vykonávať nešetrne alebo v nevhodnej ročnej dobe.Posúdenie šetrnosti a vhodnosti býva v prípade sporu predmetom znaleckéhoskúmania.

Oplotenie pozemku

Vlastník pozemku vo všeobecnosti nie je povinný svoj pozemok oplotiť. Ale ak je to potrebné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska príslušného stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť.

Umožnenie vstupu na pozemok

Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, ak to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ide o vstup výlučne z dôvodu nevyhnutnej údržby alebo nevyhnutného obhospodarovania susediacej nehnuteľnosti.

Ak vlastník umožní takýto vstup a v dôsledku toho mu vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť.Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.

Možnosti ochrany

Ak vlastník nad mieru primeranú pomerom obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv, obťažovaný alebo ohrozovaný sused sa môže domáhať súdnej ochrany. Môže navrhnúť, aby súd uložil vlastníkovi povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov. Ak vlastník neprestane s rušivými zásahmi ani na základe právoplatného rozsudku, je možné vymáhať splnenie povinnosti exekúciou.

Ak hrozí vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.

V prípade obťažovania imisiami sa obťažovaný alebo ohrozovaný sused môže obrátiť na obec. Tá môže predbežne takýto zásah zakázať alebo môže prikázať obnovu predošlého stavu.

Ak sa sused dopustí priestupku, je možné oznámiť jeho priestupok obecnej polícii alebo orgánu Policajného zboru.

Susedské vzťahy možno vysporiadať aj vecným bremenom. To prichádza do úvahy,ak sa vlastník nehnuteľnosti nemôže k svojej nehnuteľnosti dostať inak ako prechodom cez pozemok svojho suseda. Najlepšou možnosťou je uzavrieť v takomto prípade zmluvu o zriadení vecného bremena. Ak vlastník stavby nie je zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup k jeho stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.